DỊCH VỤ CUNG CẤP TẢO

  1.     DỊCH VỤ CUNG CẤP TẢO

1. Tảo gốc

- Tảo chưa qua sục khí.

- Số lượng cung cấp: 2 ống ly tâm (50 mL/ống).

- Quy cách: tảo được đặt trong thùng xốp, giữ lạnh bằng đá gel.

1.1

Đối với tảo Thalassiosira pseudonana, Tetraselmis tetrahele, Chlorella vulgaris ( ≈104 tế bào/mL)

Giống

1,100,000

3 ngày

 

1.2

Đối với tảo Chaetoceros gracilis, Chaetoceros calcitrans
(≈105 tế bào/mL)

Giống

1,000,000

3 ngày

 

2. Tảo giống (Tối thiểu 20 lít/đơn hàng)

- Tảo đã qua sục khí, không nhiễm tảo tạp và protozoa.

- Số lượng cung cấp: 1 túi nilong (20 lít/túi), kèm theo 1 gói môi trường (nuôi sinh khối cho 500 lít nước biển).

- Quy cách: tảo được đóng trong túi nilong có bơm oxi, đặt trong thùng xốp và được giữ lạnh bằng đá gel.

2.1

Đối với tảo Thalassiosira pseudonana, Tetraselmis tetrahele, Chlorella vulgaris (≈105 tế bào/mL)

Giống

500,000

3 ngày

 

2.2

Đối với tảo Chaetoceros gracilis, Chaetoceros calcitrans
(≈106 tế bào/mL)

Giống

400,000

3 ngày