Gây bệnh thực nghiệm - thử nghiệm các loại chế phẩm - thuốc - phụ gia thức ăn