Thu nhận - phân tích - chẩn đoán mẫu thu từ vùng nuôi tôm/cá