Phòng Vi Sinh

 PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH(hình ảnh)

+ Thực hiện phân tích các chỉ tiêu vi sinh và các sản phẩn vi sinh dùng trong thủy sản.

+ Định tính và định lượng vi khuẩn gây bệnh EMS/AHPND.

+ Định lượng vi khuẩn tổng số.

+ Đánh giá chất lượng nước ao, chất lượng tôm.

+ Đánh giá chất lượng của các chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản.

+ Kỹ thuật kháng sinh đồ, MIC (nồng độ ức chế tối thiểu)