Kỹ thuật M.I.C cho các loại thuốc, kháng sinh đồ, ứng dụng thực tế