Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng
1) Kỹ sư sản xuất tôm giống 2) Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm PCR 3) Nhân viên thị trường
Xem thêm